YELLOW - 飢餓時代 Hunger Game DoP_ Zhou Jiachi
Directo_ JYUN CHANG
Assistant Director_ Kai Tsai
Producer_ 吳承澔, PONG TN, Iris
DoP_Zhou Jiachi
B Camera_ Vik Chung
Aerial photographer_ JYUN CHANG
AC_ Juice Lee, Lin Shin Chen,  FU, Chou Yi, YAO Gaffer_ Emile Peng, KT Lin
Production Designer_ Tino CHIANG
Production Assistant_ Zhou Jing
Stylist_WOOZER WOO 
Stylist Assistant_  oopsannann
Clothing_ JENN LEE
Makeup&Hair_ HU NING